KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2020/2021 [14-05-2021]

Copyright to CoMAE-icopy;2018

FAKULTIMOOC BLKELIP BLKELIP NOT BLNOT REGISTER
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAMSYI10102
USI10102
USI10202
1. DWD10202-DWD10202 : FIQH AL-SIRAH
2. DWD21103 (SEM1 SESI201819)-DWD 21103: AL-NUSUS AL-DA’AWIYYAH
3. DWD 21702-DWD 21702: AL-KITABAH WA AL-TA'BIR
4. DWH 20603-AL-DAWLAH AL-UMAWIYYAH
5. DWH 20903-DWH 20903 AL-ISLAM FI ARKHABIL AL-MALAYU
6. DWI 13403-DWI 13403: BAHASA ARAB (ASP)
7. DWI 20202 (SEM II)-DWI20202: FIQH AL-SIRAH
8. DWI 20302 KEPIMPINAN ISLAM SEMESTER II 2020/2021-DWI 20302 KEPIMPINAN ISLAM
9. DWI 20603-DWI 20603: AL-DIRASAH AL-NASSIYAH FI AL-DAKWAH
10. DWI20703 MARAHIL AL-DA'WAH (USTAZ MOHAMAD NURUL HAFIZ)-DWI20703: MARAHIL AL-DA'WAH (USTAZ MOHAMAD NURUL HAFIZ)
11. DWI 22802-MAHARAH AL-ISTIMA' WA AL-KALAM
12. DWI 22902-DWI 22902 MAHARAH AL-QIRAAH WA AL-KITABAH
13. DWI 23003 PM DR NAJIHAH-DWI23003 : AL-BALAGHAH (PM DR NAJIHAH 2021)
14. DWI 30903-DWI 30903: AL-NUSUS AL-DA’AWIYYAH
15. DWI33303 (SEM II)-DWI33303: KAJIAN PERBANDINGAN DIALOG PERADABAN DAN PERTEMBUNGAN PERADABAN
16. DWI 33802-DWI 33802: NAHU MAQAL II
17. DWL 20803 (SEM II)-DWL 20803 : AL-NAQD AL-ADABI
18. QSD10202-MUSTALAH AL-HADITH QSD10202
19. QSD20603-QSD20603 AL DIRASAH NASIYAH FI AL HADITH
20. QSI10501-QSI10501: HIFZ AL-QURAN I
21. QSI 12202-QSI 12202: PENGANTAR ILMU QIRAAT
22. QSI 12402-QSI12402: AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH I
23. QSI 15400-QSI 15400: MURAJA'AH AL-QURAN I
24. QSI16002-QSI 16002: KAJIAN USUL QIRAAT 1
25. QSI 25700-MURAJA'AH AL-QURAN IV (AUDIT)
26. QSI32802 : AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH V-QSI32802 : AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH V (DR. MOHAMED FATHY)
27. QSI 33801-HIFZ AL-QURAN VI
28. QSI34202-QSI34202: AYAT AHKAM
29. QSI 34902-QSI 34902 PENGAJIAN AL-QURAN : KRITIKAN DAN JAWAPAN (ABDILLAH)
30. SYA 20602-KT-2021-2022-SYA 20602-KERAJAAN TEMPATAN-AHMAD FARID BIN HAJI IBRAHIM-SESI I 2021-2022
31. SYA 20803 (ZURITA)-SYA 20803:UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA (ZURITA)
32. SYA 20902 PENGANTAR EKONOMI-SYA 20902: PENGANTAR EKONOMI
33. SYD 10302 FIQH AL-MUNAKAHAT-SYD10302 FIQH AL-MUNAKAHAT
34. SYD 20403 USUL AL-FIQH-USUL AL-FIQH
35. SYD 21203-SYD 21203 AL-FIQH AL-MUQARAN
36. SYD21303-SYD21303: AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH
37. SYD 21902 (SEM II)-SYD21902: PENGURUSAN FALAK DI MALAYSIA
38. SYI 10202-SYI10202: FIQH AL-MUAMALAT
39. SYI 20602 (SEM II 2020/2021)-SYI20602: FIQH AL-JINAYAT
40. SYI 21603-MLS-2021-2022-SYI 21603-MALAYSIAN LEGAL SYSTEM-AHMAD FARID BIN HAJI IBRAHIM-SEM I 2021-2022
41. SYI 23402-SYI 23402: SIASAH SYARIYYAH DALAM PENTADBIRAN NEGARA ISLAM (DR. ANAS)
42. SYI30803 - SEM 2 & SEM 4-SY130803: AL-QAWA'ID AL-USULIYYAH
43. SYI 33802-SYI33802: FIQH WANITA KONTEMPORARI
44. SYI34002 SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM-SYI34002: SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM
45. USD10302 (AKILA BIN MAMAT DAN MOHD HAFIZI BIN RAZALI)-USD10302: AL-AKHLAQ WA AL-TASAWUF(AKILA BIN MAMAT DAN MOHD HAFIZI BIN RAZALI)
46. USD20403 PEMIKIRAN KONTEMPORARI-USD20403: PENGENALAN PEMIKIRAN KONTEMPORARI
47. USD 21203 KAJIAN TOKOH ULAMA AQIDAH (RAZALI MUSA)-KAJIAN TOKOH ULAMA AQIDAH
48. USD21303-USD21303:MUQARANAH AL-ADYAN
49. USI 20503 AL-MANTIQ AL-QADIM (DR. RAZALI MUSA)-AL-MANTIQ AL-QADIM (DR. RAZALI MUSA)
50. USI20702-IDEOLOGI-IDEOLOGI MODEN DI MALAYSIA
51. USI31503-USI31503: AL-FALSAFAH AL-ISLAMIYYAH (MOHAMMED MUNEER'DEEN O. A)
52. USI31602-DIRASAH AL-TASAWWUF AL-NASSIYAH
53. USI317021-PEMIKIRAN ISLAM SEMASA
54. USI 31802-USI 31802: KAJIAN TEKS NUSANTARA (AKILA MAMAT)
55. USI42302 (DR. NORHASHIMAH)-USI 42302 KAJIAN AJARAN SESAT
56. USK20603 (MOHD RAHIM ARIFFIN)-USK20603: KAEDAH PENYELIDIKAN TERAPAN (MOHD RAHIM ARIFFIN)
57. USK 30903-TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA (DR MOHD SANI BIN ISMAIL)
1. DWD10102-AL-DAWAH AL- ISLAMIYYAH DWD10102
2. DWD 20703 ILM IJTIMA' AL-DA'WAH-DWD 20703
3. DWD20903-PENULISAN DAN PENGUCAPAN DAKWAH
4. DWD 21003-DWD21003: PSIKOLOGI DAKWAH
5. DWD 21602-AL-MUHADATHAH II
6. DWD 21802-DWD21802: AL-BALAGHAH (2020)
7. DWH 20803-DWH 20803 AL-DUWAILAT AL-ISLAMIYYAH
8. DWI12602 : AL-NAHW WA AL-SARF 1-DWI12602: AL-NAHW WA AL-SARF I
9. DWI 20403-FIQH AL-DA'WAH
10. DWL 20902-FIQH AL-LUGHAH
11. QSI16102-QSI16102: RASM DAN DABT AL-QURAN
12. QSI 20402 SYARIAH-AL HADITH
13. QSI 20601 DR ABDUL FATAH-HIFZ AL QURAN II
14. QSI 22102 QIRAAT_1-KAJIAN TEKS HADITH COPY 1
15. QSI 24402-DIRASAT ASANID (ROHAIZAN)
16. QSI32002 (PM DR. SHAFIEE)_1-QSI 32002: AL-TAFSIR AL-TAHLILI COPY 1
17. QSI 34102-QSI 34102: ASBAB AL-NUZUL WA ASBAB AL-WURUD
18. SYA11602 SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA-SYA11602 SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA
19. SYD21102-SYD21102: AYAT AL-AHKAM
20. SYD 21402-SYD 21402 AHADITH AHKAM
21. SYD 22003 USUL AL-FIQH AL-ALIYAH-SYD 22003 USUL AL-FIQH AL-ALIYAH
22. SYI 20503 AL FARAID-SYI 20503: AL-FARAID
23. SYI20703(SYED MOHD AZMI)-SYI20703: ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW IN MALAYSIA (SYED MOHD AZMI)
24. SYI 22303 (AL-IFTA WA AL-FATWA) WAN FIRDAUS-AL-IFTA WA AL-FATWA
25. SYI23302-SYI23302: FIQH AL-AWLAWIYAT
26. SYI 31903-SYI 31903-PROCEDURE OF SHARIAH COURTS-SESI II 2020-2021
27. SYI42603 FIQH MUASIR-SYI42603 FIQH MUASIR
28. USD21403 (DR. SITI HAJAR MOHAMAD YUSOFF & DR. MOHD SAFRI)-USD21403 AL-AQIDAH AL-ISLAMIYYAH III
29. USD21603-AL-DIRASAH AL-NASSIYYAH (AL-TASAWWUF)
30. USI20403 NAZARIYYAH AL-MA'RIFAH-USI20403: NAZARIYYAH AL-MA'RIFAH
31. USI20603-USI20603 HAQAIQ AL-TASAWUF (UST SHAIFULBAHRI-MAC 2021)
32. USK10103-USK10103: PENGANTAR PSIKOLOGI
33. USK20703-USK20703 : TEKNIK KAUNSELING (DR. SITI HAJAR MOHAMAD YUSOFF)
34. LLD 11102-ULUM AL HADITH
1. DWD20803
2. DWH20703
3. DWH21002
4. DWI20102
5. DWI20503
6. DWI23103
7. DWI23702
8. DWI31003
9. DWI31103
10. DWI31603
11. DWL20603
12. DWL20703
13. DWL21003
14. MPU33012
15. QSD11501
16. QSD20503
17. QSD20703
18. QSD21003
19. QSD21801
20. QSI10202
21. QSI13301
22. QSI20302
23. QSI21602
24. QSI22602
25. QSI23601
26. QSI30701
27. QSI30803
28. QSI34602
29. QSI35900
30. SYA20703
31. SYA21003
32. SYA21702
33. SYD11602
34. SYD11702
35. SYD21802
36. SYI23102
37. SYI23202
38. SYI31003
39. SYI31102
40. SYI31203
41. SYI32503
42. SYI33502
43. SYI33602
44. SYI34102
45. SYI34202
46. SYI41303
47. SYI41402
48. USD21503
49. USI31203
50. USI42403
51. USK10203
TOTAL3573451